Algemene voorwaarden Wilma's Saloon
Artikel 1 Definities
Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch
Gebruiker: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, Wilma’s Saloon, gevestigd en kantoorhoudend te Bovensmilde, Ds. L. Dijkstrastraat 5, 9421 PH.
Afnemer: natuurlijk of rechtspersoon die met Gebruiker een overeenkomst sluit of heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht op grond waarvan Diensten en/of Producten aan deze partij worden geleverd.
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Gebruiker en Afnemer inzake de koop c.q. levering van Zaken en welke normaliter bestaat uit meerdere documenten waarvan de algemene voorwaarden Wilma's Saloon deel uitmaken.
Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Gebruiker en Afnemer.
Zaken: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Gebruiker en Afnemer.

Artikel 2 Algemeen (toepasselijkheid)
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes aan en overeenkomsten met Afnemer, tenzij door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Inkoop- en of andere voorwaarden van de Afnemer zijn niet van toepassing.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. De Algemene Voorwaarden van Afnemer zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Gebruiker en Afnemer overeengekomen. Bij onderling tegenstrijdige bepalingen gelden de betreffende bepalingen uit de Algemene Voorwaarden van Gebruiker.
4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en Afnemer zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen van Gebruiker zijn volledig vrijblijvend en kunnen te allen tijde door Gebruiker worden herroepen vóór en onverwijld na het tot stand komen van de Overeenkomst, tenzij Gebruiker in het aanbod een termijn voor aanvaarding heeft genoemd.
2. De door Gebruiker gemaakte offertes zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders is aangegeven. Gebruiker is echter slechts aan haar offerte gebonden als Afnemer de offerte binnen dertig dagen na dagtekening van de offerte schriftelijk heeft aanvaard.
3. Levertijden in offertes en aanbiedingen van Gebruiker en andere voor door Gebruiker te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn indicatief en slechts informatief.
4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege, en exclusief verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Gebruiker niet gebonden aan in de aanvaarding door de Afnemer voorkomende afwijkingen van Gebruikers aanbieding of offerte.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen Zaken of Diensten tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
7. De prijzen genoemd in aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor naleveringen.
8. Gebruiker behoudt zich het recht voor de overeenkomst per e-mail te ontbinden indien de overeengekomen Producten niet langer leverbaar zijn, danwel niet langer leverbaar is voor de overeengekomen prijs.

Artikel 4 Levering
1. Levering geschiedt af bedrijfslocatie van Gebruiker, tenzij anders is overeengekomen.
2. Bij een levering van Producten geschiedt dit op basis van de algemene voorwaarden van de producent van het Product, de op het moment van sluiten van de Overeenkomst geldende algemene voorwaarden van de producent zijn van toepassing.
3. Afnemer is verplicht de Zaken af te nemen op het moment dat Gebruiker deze bij Afnemer aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
4. Indien Afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de Zaken worden opgeslagen voor risico van de Afnemer. De Afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
5. Indien de Zaken op verzoek van Afnemer moeten worden bezorgd is Gebruiker gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
6. Indien Gebruiker gegevens behoeft van Afnemer in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Gebruiker deze van Afnemer heeft ontvangen.
7. Indien Gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven termijn is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Afnemer Gebruiker dan ook schriftelijk in gebreke te stellen en aan Gebruiker een redelijke termijn van minimaal 21 dagen te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

Artikel 5 Deellevering
1. Het is Gebruiker toegestaan verkochte Zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de Zaken in gedeelten worden geleverd, is Gebruiker bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6 Monsters en modellen
1. Indien door Gebruiker een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren Zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 7 Diensten
1. Een aanvaarde opdracht leidt slechts tot een inspanningsverbintenis van Gebruiker. Gebruiker verplicht zich opdrachten naar beste inzicht en vermogen, rekening houdende met de stand der techniek en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uit te voeren.
2. Het staat Gebruiker vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door een door Gebruiker aan te wijzen personeelslid(leden) en/of ingeschakelde derde(n) uit te laten uitvoeren.

Artikel 8 Gebreken; klachttermijnen
1. Afnemer dient de gekochte Zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Afnemer na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste Zaken zijn geleverd; of de afgeleverde Zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomene; of de afgeleverde Zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient Afnemer deze binnen 2 dagen na aflevering schriftelijk aan Gebruiker te melden.
3. Niet zichtbare gebreken dient de Afnemer binnen 1 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 week na aflevering schriftelijk te melden aan Gebruiker.
4. Ook indien Afnemer tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Gebruiker worden geretourneerd.

Artikel 9 Vergoedingen, prijs en kosten
1. Indien Gebruiker met Afnemer een vast verkoopprijs is overeengekomen, is Gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd.
2. Gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de Overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal of anderszins nietvoorziene omstandigheden.
3. Slechts indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is Afnemer gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen. Opzegging dient bij aangetekend schrijven plaats te vinden.
4. De door Gebruiker gehanteerde prijzen zijn exclusief het B.T.W. en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 10 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien Afnemer de betalingstermijn van 14 dagen heeft overschreden, is Afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is. Afnemer is alsdan een rente verschuldigd over het opeisbare bedrag van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is en in welk geval de wettelijke rente geldt. Voor een consument geldt de wettelijke rente verhoogd met 2% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, inclusief de verschuldigde rente.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Afnemer zijn de vorderingen van Gebruiker op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
4. Gebruiker heeft het recht om de door Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Afnemer een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Gebruiker geleverde Zaken, daaronder eventueel mede verzorgingsproducten, proefmonsters, enzovoort; blijven eigendom van Gebruiker totdat Afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met Gebruiker gesloten Overeenkomsten zijn nagekomen.
2. Afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken te verpanden, noch op enig andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken, danwel rechten daarop, willen vestigen of doen gelden, is Afnemer verplicht om Gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Door Gebruiker geleverde Zaken die, krachtens het onder lid 1. van dit artikel bepaalde, onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
6. Voor het geval dat Gebruiker haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Afnemer reeds bij het afsluiten van de Overeenkomst onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Gebruiker of aan door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die Zaken mede terug te nemen.

Artikel 12 Garantie
1. Gebruiker garandeert dat de door haar geleverde Zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode zoals vermeld op de offerte, orderbevestiging, leveringsdocumenten, dan wel op de op de geleverde Zaken betrekking hebbende factuur.
2. Indien de Zaak een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoont heeft Afnemer recht op herstel van de zaak. Gebruiker kan ervoor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. Afnemer heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling danwel het niet juist opvolgen van instructies.
4. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.
5. Afnemer kan geen enkel recht op genoemde garantiebepalingen, zoals in dit artikel genoemd ontlenen, voordat algehele betaling, conform de factuur van Gebruiker, van de geleverde zaken heeft plaatsgevonden.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
Gebruiker is jegens de Afnemer uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde Zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 12 (Garantie) van deze voorwaarden.
2. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Gebruiker of haar ondergeschikten.
3. De aansprakelijkheid van Gebruiker is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Gebruiker in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Gebruiker aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Iedere aansprakelijkheid van Gebruiker voor enige vorm indirecte schade waaronder aanvullende schadevergoeding, vergoeding van gevolgschade, verlies of beschadiging en schade wegens gederfde omzet of winst is uitgesloten.
6. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor permanent verwijderde haren. Gebruiker verwijdert alleen op nadrukkelijk verzoek van Afnemer.

Artikel 14 Risico-overgang:
1. Het risico van verlies of beschadiging van de Zaak/Zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Afnemer over op het moment waarop deze aan Afnemer juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Afnemer of van een door Afnemer aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 15 Overmacht
1. In geval van overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
3. Voorzover Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Gebruiker gerechtigd het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat aan Afnemer te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 16 Vrijwaringen
1. De Afnemer vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 17 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Gebruiker verstrekte stukken zoals foto’s, presentaties, werkboeken, handleidingen en logo’s, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Afnemer en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

Artikel 18 Persoons- en verkeersgegevens
1. Gebruiker verzamelt niet meer persoons- dan wel verkeersgegevens dan noodzakelijk is voor de levering van de diensten/verkoop van haar producten en haar bedrijfsvoering. De verzamelde bedrijfsgegevens worden slechts conform geldende wettelijke bepalingen aangewend en slechts gebruikt ten behoeve van de bedrijfsvoering van Gebruiker.
2. De Afnemer geeft hierbij nadrukkelijk toestemming de door hem verstrekte gegevens te verwerken in en te gebruiken ten behoeve van een database die Gebruiker aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden met inachtneming van de geldende (privacy-)wetgeving opgeslagen en beheerd.
3. Onder de bedrijfsvoering wordt mede begrepen het uitvoeren van direct marketing en persoonsgerichte aanbiedingen door of in opdracht van Gebruiker.
4. Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering of verplicht door wettelijke voorschriften of bevoegde autoriteiten. 5. Gebruiker is gerechtigd de gegevens van Afnemer op te nemen in een geautomatiseerd bestand.
6. Gebruiker draagt zorg voor beveiliging van persoonsgegevens door maatregelen te treffen van organisatorische en technische aard.

Artikel 19 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 20 Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 21 Toepasselijk recht
1. Op elke Overeenkomst tussen Gebruiker en Afnemer is Nederlands recht van toepassing.